Unia Europejska

Utwórz konto

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do szkół doktorskich

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu z siedzibą w Toruniu, adres: ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń, zwany dalej Uniwersytetem.
 2. W Uniwersytecie został powołany Inspektor Ochrony Danych; adres: Inspektor Ochrony Danych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 7, 87-100 Toruń; adres e-mail: iod@umk.pl, tel. 56 611 27 42.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o przyjęcie do szkoły doktorskiej na podstawie ustaw z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), - z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.). Podane przez Panią/Pana adres e-mail i numer telefonu służą ochronie Pani/Pana interesów i są niezbędne komisji rekrutacyjnej wybranej przez Panią/Pana szkoły doktorskiej do szybkiego kontaktu.
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację przez okres 6 miesięcy lub dochodzenia roszczeń z związanych z przyjęciem do szkoły doktorskiej, z zastrzeżeniem ust. V.
 5. W przypadku przyjęcia do szkoły doktorskiej Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
  1. dokumentowania przebiegu kształcenia w szkole doktorskiej,
  2. rozpatrywania wniosków i wydawania decyzji dotyczących toku kształcenia,
  3. przyznawania i wypłacania świadczeń dla doktorantów,
  4. ustalenia prawa oraz zamieszkania w domu studenckim,
  5. przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie przez Uniwersytet jest niezbędne do rozpatrzenia Pani/Pana aplikacji do szkoły doktorskiej, przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego w sprawie przyjęcia do szkoły doktorskiej, odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości przyjęcia do szkoły doktorskiej oraz kształcenia w szkole.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom poza, organami administracji publicznej w sytuacjach przewidzianych w przepisach prawa.
 9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wyliczenia uzyskanej przez Panią/Pana liczby punktów z postępowania kwalifikacyjnego oraz ustalenia listy rankingowej, w oparciu o którą komisja rekrutacyjna wybranej przez Panią/Pana szkoły doktorskiej podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu do przyjęcia do szkoły doktorskiej.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Przed przystąpieniem do tworzenia konta jest wymagane zaakceptowanie następujących zasad:

 1. Zapoznałem się z warunkami i trybem rekrutacji dos zkół doktorskich:
  1. Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu
  2. Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, Teologicznych i Artystycznych
  3. Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
  4. Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
  5. Academia Copernicana
 2. Przyjmuję do wiadomości, że:
  1. Uniwersytet Mikołaja Kopernika nie ponosi odpowiedzialności za podanie przeze mnie błędnych danych.
  2. Moja rejestracja internetowa będzie uznana za wiążącą po wprowadzeniu przeze mnie wszystkich niezbędnych danych i wyborze szkoły doktorskiej.
  3. Indywidualne konto rekrutacyjne jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji dotyczących postępowania rekrutacyjnego; wiadomości umieszczone na indywidualnym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące. Uniwersytet Mikołaja Kopernika nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego indywidualnym koncie rekrutacyjnym.